Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Robin Thoni d118c9d38b
Removed old Dockerfile
5 månader sedan
.env Moved to official Zabbix images 5 månader sedan
.gitignore init 4 år sedan
README.md Moved to official Zabbix images 5 månader sedan
docker-compose.yml Moved to official Zabbix images 5 månader sedan

README.md

Default username/password

Admin:zabbix

Installation

.env

  • Generate random password for POSTGRES_PASSWORD
  • Setup ALL_TZ to the current timezone
  • Set ALL_RESTART_POLICY to unless-stopped

Generate CA

Generate CA key

openssl genrsa -passout env:CA_PASSWD -aes256 -out zabbix-ca.key 4096

Generate CA

openssl req -x509 -new -key zabbix-ca.key -sha256 -days 36500 -out zabbix-ca.crt -passin env:CA_PASSWD -subj “/CN=zabbix-ca”

Generate host cert

Set host variable

HOST=zabbix-host.domain.tld

Generate host key and csr

openssl req -new -newkey rsa:4096 -nodes -keyout “${HOST}.key” -out “${HOST}.csr” -subj “/CN=${HOST}”

Generate host cert

openssl x509 -req -CA zabbix-ca.crt -CAkey zabbix-ca.key -CAcreateserial -days 36500 -sha256 -passin env:CA_PASSWD -in “${HOST}.csr” -out “${HOST}.crt”

Remove csr

rm “${HOST}.csr”