Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Robin Thoni d118c9d38b
Removed old Dockerfile
před 9 měsíci
.env Moved to official Zabbix images před 9 měsíci
.gitignore init před 4 roky
README.md Moved to official Zabbix images před 9 měsíci
docker-compose.yml Moved to official Zabbix images před 9 měsíci

README.md

Default username/password

Admin:zabbix

Installation

.env

  • Generate random password for POSTGRES_PASSWORD
  • Setup ALL_TZ to the current timezone
  • Set ALL_RESTART_POLICY to unless-stopped

Generate CA

Generate CA key

openssl genrsa -passout env:CA_PASSWD -aes256 -out zabbix-ca.key 4096

Generate CA

openssl req -x509 -new -key zabbix-ca.key -sha256 -days 36500 -out zabbix-ca.crt -passin env:CA_PASSWD -subj “/CN=zabbix-ca”

Generate host cert

Set host variable

HOST=zabbix-host.domain.tld

Generate host key and csr

openssl req -new -newkey rsa:4096 -nodes -keyout “${HOST}.key” -out “${HOST}.csr” -subj “/CN=${HOST}”

Generate host cert

openssl x509 -req -CA zabbix-ca.crt -CAkey zabbix-ca.key -CAcreateserial -days 36500 -sha256 -passin env:CA_PASSWD -in “${HOST}.csr” -out “${HOST}.crt”

Remove csr

rm “${HOST}.csr”